TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 03 / 2023
Đã nhận 87 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 81 hồ sơ
Đúng hạn 81 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 6 hồ sơ
Đúng hạn 6 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)